ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες risk management μέσω διεξοδικής ανάλυσης των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση

 • Καταγραφή κινδύνων

 • Εκτίμηση της συχνότητας και αποτίμηση των κινδύνων

 • Αξιολόγηση και ιεράρχηση σπουδαιότητας κινδύνων

 • Διαχωρισμός κινδύνων σε ασφαλίσιμους και μη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της διαδικασίας ασφάλισης για εταιρείες:

 • Καθορισμός ασφαλιστικού προγράμματος

 • Θέσπιση κριτηρίων φερεγγυότητας και εμπειρίας των συμμετεχουσών ασφαλιστικών εταιρειών

 • Συνδρομή στην αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου

 • Διεξοδικός έλεγχος του λεκτικού των ασφαλιστηρίων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Τα στελέχη μας διαθέτουν ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στο πλέον κρίσιμο αντικείμενο της ασφάλισης που είναι η συμβουλευτική υποστήριξη διεκδίκησης αποζημιώσεων από ασφαλισμένους κινδύνους, έχοντας διαχειρισθεί για λογαριασμό των ασφαλισμένων πολλές από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις του ελληνικού χώρου.

 • Συνολική τεκμηρίωση και προετοιμασία των απαιτήσεων

 • Διαπραγμάτευση με τους διορισμένους πραγματογνώμονες και τις ασφαλιστικές εταιρείες

 • Επίτευξη ταχείας και δίκαιης εξώδικης συμβιβαστικής αποζημίωσης

 • Προετοιμασία του τεχνικού σκέλους της αγωγής σε περίπτωση δικαστικής διένεξης

 • Επιλογή έμπειρων και ειδικών νομικών συμβούλων για την άρτια υποστήριξη της διεκδίκησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ασφαλιστική σας ανάγκη